Kontakt

Dane do przelewu:

"Dies Natalis" Położne środowiskowo rodzinne.
Kinga Kańduła,
Natalia Mendowska. ul.leszczyńska 160
61-414 Poznań

NIP 7831823400
nr konta 54 1050 1520 1000 0092 7953 6768

INFORMACJA RODO

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 oraz art.14 ust.1 i ust.2.Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej:RODO) informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

1.Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów „Dies Natalis”

Administrator danych „-Dies Natalis „położne środowiskowo-rodzinne . Kinga Kańduła, Natalia Mendowska s.c.

Podstawy prawne przetwarzania:

Obowiązek prawny, umowa o świadczenie usług medycznych, zgoda Pacjenta,

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane w imieniu” Dies Natalis”

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w/w celach, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w w/w celach, inne prawa określone w informacji szczegółowej.

2.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów „Dies Natalis”

 1.Skąd otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas rejestracji na wizytę w” Dies Natalis” ewentualnie ze strony internetowej „Dies Natalis”  Podczas rejestracji do naszego podmiotu.

2.Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez „ Dies Natalis”położne środowiskowo-rodzinne s.c.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie regulującym działalność medyczna, w celu i w oparciu o podstawy prawne wskazane poniżej.

Cel przetwarzania

dane są przetwarzane w celu udzielania świadczeń medycznych, w tym realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług medycznych , w związku z którymi zostały przekazane” Dies Natalis”, prowadzenia dokumentacji medycznej, archiwizowania dokumentacji medycznej, obsługi Państwa próśb oraz zapytań przesyłanych na adres poczty elektronicznej ,za pośrednictwem formularza kontaktowego, oraz poprzez stronę www

Podstawa prawna przetwarzania

art.9 ust.lit h RODO w związku z art.3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej oraz  art.24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Mają Państwo również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez „ Dies Natalis” położne środowiskowo-rodzinne s.c. swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

                         (Generalny Inspektor Ochrony Danych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane wyłącznie podmiotom, które wspierają” Dies Natalis” w świadczeniu usług medycznych tj.:

podmiotom udostępniającym oprogramowanie medyczne, wykonującym usługi zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną,

biuru rachunkowo-księgowemu,które prowadzi obsługę księgową „Dies Natalis” w przypadku wystawienia na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi,

W/w podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umów zawartych z „ Dies Natalis” , w zakresie tam wskazanym.

Państwa dane osobowe są przez nas udostępniane również podmiotom realizującym zadania publiczne w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności: Zakład Ubezpieczeń Społecznych , Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, sądy, organy ścigania-na pisemne żądanie tych organów, bądź w celu realizacji zawartej umowy(np. NFZ)

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych w podmiotach medycznych jest określony w art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o  prawach pacjenta. Okres ten dla dokumentacji medycznej wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu. Wyjątki dotyczą:

dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,w którym nastąpił zgon;

dokumentacji medycznej zawierającej niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników,która jest przechowywana przez okres 30 lat,licząc od końca roku kalendarzowego,w którym dokonano ostatniego wpisu.

skierowań na badania lub zleceń lekarza,które są przechowywane przez okres  5 lat,licząc od końca roku kalendarzowego ,w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza.

dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia , która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Przechowujemy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieuiszczonych należności za udzielone świadczenia medyczne przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Przechowujemy Państwa dane w przypadku wystawiania na Państwa życzenie faktur imiennych za zrealizowane usługi przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Czy muszą Państwo udostępnić swoje dane osobowe dla „ Dies Natalis” położne środowiskowo-rodzinne s.c.?

Aby mogli Państwo korzystać z udzielanych przez nas świadczeń leczniczych, diagnostycznych, profilaktyki zdrowotnej a także zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej udostępnienie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne.

Art.25 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej:ustawa o prawach pacjenta)oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia szczegółowo określają, jakie dane powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej oraz w systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zalicza się do nich w szczególności :imię i nazwisko, płeć, PESEL, adres zamieszkania, opis stanu zdrowia pacjenta a także numeru telefonu czy adres poczty elektronicznej.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych.

Poza w/w przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec „ Dies Natalis” w zakresie przetwarzanych danych?

„Dies Natalis” położne środowiskowo-rodzinne s.c. zapewnia spełnienie wszystkich praw Państwu przynależnych wynikających z RODO,

o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią inaczej.

Do wspomnianych zalicza się:

prawo dostępu do danych osobowych, które uprawnia Państwa do uzyskania informacji czy „Dies Natalis” przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce-również do uzyskania dostępu do tych danych i bardziej szczegółowych informacji na ten temat(art.15 ust.1 RODO).

Jest to prawo odrębne od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art.9 ustawy o prawach pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art.23 ust 1 w/w ustawy. Możecie Państwo dobrowolnie wybrać, z jakiej podstawy prawnej wnioskujecie o dostęp do informacji na temat swoich danych przetwarzanych przez „ Dies Natalis”

Przed udostępnieniem danych jesteśmy zobowiązani zweryfikować Państwa tożsamość. Co istotne, nieodpłatnemu udostępnieniu danych w oparciu o art.15 RODO podlega pierwsza kopia przetwarzanych danych.

prawo do sprostowania i uzupełniania danych uprawnia Państwa do żądania lub sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych, jeżeli są nieprawidłowe bądź niekompletne (art.16 RODO)

w celu umówienia pierwszej wizyty należy zarezerwować wcześniej termin.

 

( wejście znajduje się od strony pawilonu usługowo- handlowego, naprzeciwko apteki)

Email

polozne.diesnatalis@gmail.com